Programma

Thoes

Prins & raod

Waem zeen wae?

Programma

Aanmelje

Foto’s 2018

Aod prinse

Contact / Links

Feesboek

© Jeugdsjansemaekers 2018 DvdB

Programma Jeugdsjansemaekers 2018,

7   Jannewari     Prinsebal Haele en Vorstoetroope Naer.

12 Jannewari     Prinsebal Jeugdsjansemaekers.

19 Jannewari     Prinsebal Heibloom.

20 Jannewari     Foto’s rondjbringe.

26 Jannewari     Prinsereceptie Jeugdsjansemaekers.

27 Jannewari     Gezèt verkoup en boorebroeloft.

28 Jannewari     Kinjerboorebroeloft.

4   Fibrewari      Kinjerbontjemiddig.

8   Fibrewari      Jeugdsleuteleuverdracht.

9   Fibrewari      Sjoealecarnaval en sportbal.

10 Fibrewari      Prinsereceptie Sjansemaekers.

11 Fibrewari      Carnavalsmis en Hummelkesbal.

12 Fibrewari      Optocht Roggel en Jeugddanse.

13 Fibrewari      Jeugddanse.

14 Fibrewari      Assekruutske haole.